4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029866

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029866

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029866 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σκοπός της πράξης είναι 80 ωφελούμενοιάνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, άνδρες – γυναίκες, ηλικίας 29-64 ετών, απόφοιτοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων, να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα και κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης για την Περιφέρεια του Ν. Αιγαίου.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (6,45%) και λοιπών κρατήσεων. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα πρακτικής άσκησης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων ευρώ  (4,00 €), ανά ώρα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (6,45%) και λοιπών κρατήσεων.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά 10 ωφελούμενους/ες.

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση  θα πρέπει να:

  1. Είναι άνεργος/η με ενεργό δελτίο ανεργίας, ανεξαρτήτως αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή όχι.
  2. Είναι απόφοιτος/η Δημοτικού (για τους απόφοιτους έως το 1980) και Απόφοιτος/η Γυμνασίου (Ν. 309/1976 , Π.Δ. 739/1980)
  3. Να μην διαθέτει τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  4. Είναι από 29 έως 64 ετών κατά την εναρκτήρια ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την έναρξη του προγράμματος την οποία θα αποδείξουν με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ. Ως έναρξη του προγράμματος θεωρείται η 1η συνεδρία συμβουλευτικής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://cycladescc.nsoft.gr/form/ από τις 05/05/2021 έως τις 12/05/2021 και ώρα 23:59:59.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης στο παρακάτω link:

5029866-4η_Πρόσκληση-Ωφελουμένων

Share this post