3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029866 

 1.   Θεσμικό πλαίσιο

Στην παρούσα Πρόσκληση ισχύει το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:

 1. Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. YA 110427/ΕΥΘΥ/1020/1.11.2016 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 3521/Β/1-11.2016)
 3. YA 46274/ ΕΥΘΥ 482/13.5.2016 «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα.» (ΦΕΚ 1349/Β/13.5.2016)
 4. Η με αριθμό πρωτ. 855 – 02/04/2018 Πρόσκληση με Κωδικό ΝΑΙΓ58 και Α/Α ΟΠΣ 2502,  για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο»,  Άξονας προτεραιότητας  ΑΞ4  «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», όπως ισχύει.
 5. Η από 13-04-2018 Απόφαση της Δ.Ε. του Επιμελητήριου Κυκλάδων, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΝΑΙΓ58 / 02/04/2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης»
 6. Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014
 7. Απόφαση με αριθμό C (2014)10179/18.12.2014. που αφορά την έγκριση του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 8. Η με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
 9. Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32666/ΕΥΘΥ 324/23.03.2015 (ΦΕΚ 717/Β/24.04.2015) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 10. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 11. Η από 24.11.2017 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Νοτίου Αιγαίου», με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση εφαρμογής της δράσης και τα κριτήρια αξιολόγησης
 12. Τη με αρ. πρωτ. 855/02.04.2018 (ΑΔΑ: Ψ7037ΛΞ-Τ3Ψ) Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 με κωδικό ΝΑΙΓ58/2502
 13. Το με ID 46107-24.05.2018 Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου Επιμελητήριο Κυκλάδων προς την ΕΥΔ Νοτίου Αιγαίου για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου
 14. Το με αρ. πρωτ. 109046/16.10.2018 έγγραφο των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα “Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Δράσεων
 15. Η Έκθεση Τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ όπως υποβλήθηκε από το δικαιούχο και διαμορφώθηκε στην τελική της μορφή βάσει των παρατηρήσεων της ΕΥΚΕ
 16. Οι με αρ. πρωτ. 71486/ΕΥΚΕ 1059/02.07.2018, 93345/ΕΥΚΕ 1401/07.09.2018 και 98093/ΕΥΚΕ 1513/20.09.2018 γνωμοδοτήσεις της ΕΥΚΕ σχετικά με την Έκθεση Τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ
 17. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Οριστικής Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ
 18. Η με αρ. πρωτ. 3504/22.10.2018 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ Νοτίου Αιγαίο
 19. Η με αρ. 3625/26-10-2018 απόφαση ένταξης και τις τροποποιήσεις 3078/9-10-2020 και 921/9-3-2021 της Πράξης «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο».

2.   Περιγραφή πράξης

 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029866 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το έργο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Το έργο απευθύνεται σε 80 συνολικά ωφελούμενους,  άνδρες – γυναίκες , ανέργους 29-64 ετών με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα.

Σκοπός της πράξης είναι 80 ωφελούμενοι, άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, άνδρες – γυναίκες, ηλικίας 29-64 ετών, απόφοιτοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων, να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα και κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης για την Περιφέρεια του Ν. Αιγαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά 11 ωφελούμενους/ες. Επισημαίνεται ότι στον πίνακα της κατανομής αναφέρεται αυξημένος αριθμός ωφελουμένων προκειμένου οι θέσεις να καλυφθούν από επιλαχόντες σε περίπτωση αποχωρήσεων επιτυχόντων.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει μέσω ανοικτής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, με on/off κριτήρια: την ιδιότητα του ανέργου, εγγεγραμμένου στα Μητρώα του ΟΑΕΔ με ενεργό δελτίο και το επίπεδο εκπαίδευσης, και μοριοδοτούμενα κριτήρια: το ατομικό / οικογενειακό εισόδημα, το συνολικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας, τα εκπαιδευτικά προσόντα και την ηλικία του υποψηφίου.

Οι δράσεις της συμβουλευτικής, της κατάρτισης, της εποπτείας, της πρακτικής άσκησης και της πιστοποίησης των δεξιοτήτων των ωφελουμένων υλοποιούνται από εξωτερικό ανάδοχο στο πλαίσιο διακριτού υποέργου (ΥΕ1), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016.

Η Πράξη περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (πέντε ατομικές συνεδρίες), με κύριους στόχους τη διερεύνηση των αναγκών των ωφελούμενων και την ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης τους.
 • Κατάρτιση για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, βασικών δεξιοτήτων και άλλων ειδικών δεξιοτήτων σε τομείς που συνδέονται με το ατομικό σχέδιο δράσης και αντικείμενα της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης για τη Περιφέρεια του Ν. Αιγαίου. Η θεωρητική κατάρτιση θα έχει μέση διάρκεια 150 ώρες και θα επιδοτείται με 5,00 € (μικτά) ανά ώρα.
 • Πρακτική Άσκηση των ωφελούμενων, διάρκειας 340 ωρών κατά μέσο όρο που θα επιδοτείται με 4,00 € (μικτά) ανά ώρα. Ο φορέας υλοποίησης θα δημιουργήσει Μητρώο Επιχειρήσεων που θα προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης στις οποίες θα υλοποιείται η πρακτική άσκηση.
 • Πιστοποίηση προσόντων, που θα γίνει από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Οι πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των ωφελουμένων που σήμερα βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας, και την προώθησή τους στην απασχόληση, θα προάγουν την κοινωνική συνοχή και θα παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια για να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη.

Όσον αφορά τη συμβουλευτική διαδικασία ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη

 

Αντικείμενο της  εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης είναι :

Α) Η υποδοχή – καταγραφή του ιστορικού των ωφελούμενων και η διερεύνηση αναγκών και αιτημάτων τους

Το αρχικό αυτό στάδιο της συμβουλευτικής διαδικασίας έχει ως στόχο την αρχική υποδοχή  και καταγραφή των αναλυτικών προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων των επιλεχθέντων ωφελούμενων, τη διάγνωση των εξατομικευμένων αναγκών και αιτημάτων του κάθε ωφελούμενου/ης, την διερεύνηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων τους.

Β) Προσωπικός και  επαγγελματικός απολογισμός

Με το συγκεκριμένο στάδιο επιδιώκεται η ανίχνευση των επαγγελματικών, κοινωνικών, οικογενειακών κλπ. παραγόντων που επιδρούν στον/ην ωφελούμενο/η, καθώς επίσης  ενθαρρύνεται η ενίσχυση της αυτογνωσίας, η συνειδητοποίηση, η κινητοποίηση και η προσπάθεια αξιοποίησης του δυναμικού του κάθε ατόμου για την ανάδειξη τόσο των ενδιαφερόντων του, όσο και για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων δυσκολιών που το οδηγούν στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Γ) Προσωπική/Επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματική πληροφόρηση

Στόχος αυτού του σταδίου είναι η ενεργοποίηση του ίδιου του ωφελούμενου , ώστε να ενισχύσει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή του. Επιδιώκεται να αναπτυχθούν, ή και να αναβαθμιστούν οι υφιστάμενες επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι χρήσιμες για την μετάβαση στην αγορά εργασίας. Τα θέματα που θα αναλυθούν σχετίζονται με τα στάδια ζωής που βρίσκεται ο/η κάθε ωφελούμενος/η, και με το είδος των εργασιακών θεμάτων που πιθανόν έχει αντιμετωπίσει ( π.χ. απόλυση -μακροχρόνια ανεργία κτλ- δυσκολία λήψης αποφάσεων). Επιπλέον θα προωθείται η επαγγελματική πληροφόρηση και ο τρόπος αξιοποίησής της.

Δ) Η Διαμόρφωση του ατομικού σχεδίου δράσης – Ανασκόπηση προόδου ωφελούμενου/ης και αξιολόγηση συμβουλευτικής διαδικασίας

Το στάδιο αυτό αποσκοπεί ο/η ωφελούμενος/η να διαμορφώσει νέες προοπτικές για την επαγγελματική του πορεία. Στο πλαίσιο αυτό το εν λόγω στάδιο περιλαμβάνει την διαμόρφωση ενός αναλυτικού σχεδίου δράσης που αφορά στην υλοποίηση ενός επαγγελματικού στόχου.  Το σχέδιο αυτό προσδιορίζει και αναλύει τα απαιτούμενα βήματα που θα οδηγήσουν τους ωφελούμενος στην επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει.

Οι δύο (2) πρώτες συνεδρίες (1η και 2η) θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη του προγράμματος  κατάρτισης, οι δύο (2) επόμενες συνεδρίες (3η και 4η) θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης και η τελευταία συνεδρία (5η) θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης.

Ο κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να συμμετέχει ανελλιπώς σε όλες τις φάσεις της εξατομικευμένης συμβουλευτικής διαδικασίας.

Ως ημερομηνία ένταξης των ωφελούμενων στην πράξη λαμβάνεται υπόψη η 1η συνεδρία συμβουλευτικής.

Λόγω της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς των ωφελουμένων στις περιφερειακές ενότητες και λόγω του μικρού αριθμού πιστοποιημένων δομών στη περιοχή,  σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 και Ν.4067/2012, οι ενέργειες συμβουλευτικής και κατάρτισης δύνανται να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.

Στη περίπτωση της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την εξ αποστάσεως μέθοδο,  η εκπαίδευση αφορά τόσο σύγχρονη όσο και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Πιστοποίηση προσόντων. Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις Πιστοποίησης. Την πιστοποίηση θα διενεργήσει Φορέας Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων, ο οποίος δραστηριοποιείται  στην Ελλάδα και διεθνώς, και είναι διαπιστευμένος, από Εθνικούς και Διεθνείς φορείς, να χορηγεί πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες του Προγράμματος Κατάρτισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024.

 

3.   Μητρώο ωφελουμένων

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://cycladescc.nsoft.gr/.

Κάθε άνεργος/η που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται παρακάτω, εγγράφεται στο Μητρώο Ωφελουμένων.

Η περιφερειακή κατανομή των ωφελουμένων ανά Περιφερειακή Ενότητα περιλαμβάνεται στον παρακάτω Πίνακα για την συγκεκριμένη πρόσκληση :

 

 

Α/Α Περιφερειακή Ενότητα Δήμος Ενδεικτικός αριθμός Ωφελούμενων
1 Άνδρου Άνδρου 2
2 Θήρας Φολεγάνδρου 0
3 Θήρας Σικίνου
4 Θήρας Θήρας
5 Θήρας Ανάφης
6 Θήρας Ιητών
7 Κέας-Κύθνου Κύθνου 0
8 Κέας-Κύθνου Κέας
9 Μήλου Σερίφου 0
10 Μήλου Μήλου
11 Μήλου Κιμώλου
12 Μήλου Σίφνου
13 Μυκόνου Μυκόνου 1
14 Νάξου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 10
15 Νάξου Αμοργού
16 Πάρου Πάρου 7
17 Πάρου Αντιπάρου
18 Σύρου Σύρου-Ερμούπολης 10
19 Τήνου Τήνου 3

Ενδεχόμενη ανακατανομή του αριθμού των ωφελουμένων ανά Περιφερειακή Ενότητα τελεί υπό την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής.

4.   Κατάρτιση, Πρακτική άσκηση και πιστοποίηση ωφελουμένων

 

Α) Η διάρκεια της κατάρτισης για κάθε τμήμα είναι 490 ώρες (150 ώρες θεωρίας και 340 ώρες πρακτικής) για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα:

 • Σερβιτόρος
 • Πωλητής Λιανικής
 • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
 • Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου
 • Υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών σε επιχειρήσεις εστίασης
 • Στέλεχος Ζαχαροπλαστικής & Αρτοποιίας – Ζαχαροπλάστης Αρτοποιός
 • Κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στην Αγροδιατροφή
 • Υπάλληλος Υποδοχής – Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου

και 520 ώρες (150 ώρες θεωρίας και 370 ώρες πρακτικής) για το εκπαιδευτικό αντικείμενο:

 • Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

 

Β)  Στα Προγράμματα Κατάρτισης είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. Κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα  λαμβάνεται ειδική μέριμνα από τον Ανάδοχο, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη μεθοδολογία πρακτικής άσκησης για τους στόχους των συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης και η συνάφειά της με το θεωρητικό μέρος του προγράμματος,

Γ) Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης. Για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ορίζεται από την Επιχείρηση ένας Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης ανά Επιχείρηση / Φορέα, ο οποίος, σε συνεργασία με τον Επόπτη ‐ Εκπαιδευτή Πρακτικής Άσκησης (ο οποίος ορίζεται από τον Ανάδοχο), έχει την ευθύνη ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να γνωρίσουν ουσιαστικά την πρακτική πλευρά του επαγγελματικού αντικειμένου, στο οποίο καταρτίζονται.

Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες και της πρακτικής άσκησης τις οκτώ (8) ώρες.

Η ημερήσια εκπαίδευση θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα.

Δεν επιτρέπεται κατάρτιση τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.

Πιστοποίηση

Οι εξετάσεις πιστοποίησης (εξέταση και επανεξέταση) θα πραγματοποιούνται το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση)

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης ενός προγράμματος νοείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας επανεξέτασης.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα επαναληφθούν υποχρεωτικά μία φορά (επανεξέταση) σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής των ωφελουμένων κατά την πρώτη εξέταση.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ωφελούμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επανεξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις προγραμματισμένες, εντός του ορίου που ορίζει η παρούσα.

Επίσης, οι ωφελούμενοι δύνανται (προαιρετικά) να συμμετάσχουν σε μία επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας τους κατά την πρώτη εξέταση.

Στις περιπτώσεις που οι ωφελούμενοι βρίσκονται σε απομακρυσμένη περιοχή η πιστοποίηση δύνανται να  διεξαχθεί εξ αποστάσεως.

Απουσίες

Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης καθώς και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο. Το ίδιο ποσοστό 20% ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας.

Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του αναδόχου – παρόχου θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο να καλύψει τη διδακτική ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω επιτρεπτών ορίων απουσιών δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Στην περίπτωση που ωφελούμενος υπερβεί το ως άνω επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης χάνει το δικαίωμα του εκπαιδευτικού επιδόματος.

 

Δελτία εισόδου

Κατά την έναρξη της συμμετοχής του στη δράση, ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης της δράσης μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών) και των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

5.   Διεξαγωγή πρακτικής άσκησης

 

Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να γνωρίσουν ουσιαστικά την πρακτική πλευρά του επαγγελματικού αντικειμένου στο οποίο καταρτίζονται. Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θα καλύψουν τις ανάγκες πρακτικής άσκησης του έργου, θα κληθούν (μέσω ξεχωριστής πρόσκλησης) να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα και θα εντάσσονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων, αφού πρώτα δηλώσουν ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες:

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας τους
 • Τον αριθμό των ατόμων ανά ειδικότητα που κάθε επιχείρηση προτίθεται να απασχολήσει για πρακτική άσκηση.
 • Τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης
 • Την Περιφερειακή ενότητα Δραστηριοποίησης.
 • Ο αριθμός των ωφελουμένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την Πρακτική Άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης (αθροιστικά μητρικής εταιρείας και τυχόν υποκαταστημάτων της) και κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:

Αριθμός Απασχολουμένων της Επιχείρησης Μέγιστος Αριθμός Καταρτιζομένων σε σχέση με τον Μέγιστο Αριθμό Καταρτιζομένων

 

 • 1 – 5 Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων
 • 6 – 10 Ίσος με το 80% του Αριθμού των Απασχολουμένων
 • 11 – 50 Ίσος με το 70% του Αριθμού των Απασχολουμένων
 • 51 – 70 Έως 35 Άτομα
 • 71 – 250 Ίσος με το 50% του Αριθμού των Απασχολουμένων
 • 251 – 418 Έως 125 Άτομα
 • > 418 Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων

Σε περίπτωση που ο παραπάνω αριθμητικός υπολογισμός οδηγεί σε δεκαδικό αριθμό, ο μέγιστος αριθμός των καταρτιζομένων ισούται με τον επόμενο μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό. Σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις δεν απασχολούν κανένα άτομο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (αυτοαπασχολούμενοι), είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση ενός (1) καταρτιζόμενου/ ωφελουμένου.

6.   Αξία εκπαιδευτικού επιδόματος

 

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τις συνεδρίες Συμβουλευτικής, τη Θεωρητική Κατάρτιση, την Πρακτική Άσκηση, και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (6,45%) και λοιπών κρατήσεων. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα πρακτικής άσκησης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων ευρώ  (4,00 €), ανά ώρα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (6,45%) και λοιπών κρατήσεων.

Σημειώνεται ότι απουσίες έως του ποσοστού 10 % των ωρών κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής), θα επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.

7.   Διαδικασία αιτήσεων

 

Συνοπτικά, οι επιμέρους ενέργειες για την επιλογή των ωφελουμένων του προγράμματος είναι οι εξής:

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα καταχωρούνται αυτόματα σε βάση δεδομένων του φορέα από τον κάθε ενδιαφερόμενο, όπου θα μπορεί να γίνει η διαδικασία επεξεργασίας και ταξινόμησης των δεδομένων. Η αίτηση συμμετοχής υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, τα στοιχεία συμπληρώνονται από τον υποψήφιο, και μετά την υποβολή της αίτησης στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα δεν είναι δυνατή η διόρθωση των στοιχείων.

Επεξεργασία – Ταξινόμηση Αιτήσεων

Κατά το στάδιο αυτό γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων ανά περιφερειακή ενότητα, με σκοπό να διευκολυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολόγησης, καθώς και κατάρτισης του προσωρινού πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων κατά διοικητική περιφερειακή ενότητα.

Επιμέρους ενέργειες είναι ενδεικτικά οι εξής:

 1. Επεξεργασία και ταξινόμηση των δεδομένων κατά περιφερειακή ενότητα αρχικά. Στο στάδιο αυτό διαχωρίζονται οι αιτήσεις που δεν είναι επιλέξιμες σε επίπεδο

περιφερειακής ενότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια on/ off.

 1. Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση των αιτήσεων που έχουν συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί, βάσει των κριτηρίων επιλογής όπως ορίζονται παρακάτω.
 2. Βάσει της συνολικής βαθμολογίας που θα προκύψει από την προηγούμενη διαδικασία, θα διαμορφωθεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας ένας προσωρινός πίνακας με την κατανομή κατά φθίνουσα σειρά των επιτυχόντων, των επιλαχόντων και των απορριφθέντων υποψήφιων ωφελούμενων.

 

Συλλογή – Έλεγχος Δικαιολογητικών

Κατά το συγκεκριμένο στάδιο πραγματοποιείται συνολικά η ενημέρωση των επιτυχόντων σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα, για την προσκόμιση των δικαιολογητικών και τους εναλλακτικούς τρόπους αποστολής τους, ο έλεγχος των δικαιολογητικών που θα συγκεντρωθούν και η αναπροσαρμογή του πίνακα αποτελεσμάτων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων.

Επιμέρους ενέργειες αποτελούν οι εξής:

 1. Ενημέρωση επιτυχόντων για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών βάσει της αίτησης, εντός 7 ημερών από την ημέρα ειδοποίησής τους από το φορέα. Η αποστολή των δικαιολογητικών από τους υποψήφιους ωφελούμενους δύναται να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σε ψηφιακή μορφή, είτε μέσω ταχυδρομείου σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Υποψηφίου για την πράξη – Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις περιφερειακές ενότητες των Κυκλάδων” στη διεύθυνση που θα υποδεικνύεται στην ειδοποίηση.
 2. Έλεγχος δικαιολογητικών
 3. Αναπροσαρμογή της συνολικής βαθμολογίας όπου διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί κατά την αίτηση και η ανακρίβεια αυτή συνδέεται με κάποιο από τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Διευκρινίζεται ότι όσοι δεν προσκομίσουν καθόλου δικαιολογητικά στο διάστημα που έχει οριστεί, αυτομάτως απορρίπτονται καθώς θα θεωρηθεί ότι δεν ενδιαφέρονται πλέον, και την θέση τους λαμβάνουν οι αντίστοιχοι αριθμητικά πρώτοι επιλαχόντες.

 

Αξιολόγηση – Τελική Κατανομή – Επιλογή των Ωφελούμενων και Συγκρότηση Τμημάτων

 

Κατά το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας επιλογής των ωφελούμενων, περιλαμβάνεται η οριστικοποίηση του πίνακα των αποτελεσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα, ενώ ξεκινούν οι ενέργειες για την συγκρότηση και υλοποίηση των τμημάτων κατάρτισης.

Συγκεκριμένα οι επιμέρους ενέργειες για την επιτυχή ολοκλήρωση του σταδίου είναι οι εξής:

 1. Οριστικοποίηση του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά περιφερειακή ενότητα, ανάρτησή του στην ιστοσελίδα που γίνεται η ενημέρωση για τα στοιχεία και την υλοποίηση της Πράξης και ενέργειες για την έναρξη διαμόρφωσης τμημάτων κατάρτισης.
 2. Τέλος, για τη διαδικασία συγκρότησης και διαμόρφωσης των τμημάτων κατάρτισης ανά περιφερειακή ενότητα, λαμβάνονται υπόψη τα αντικείμενα κατάρτισης, όπως τα έχουν δηλώσει οι ωφελούμενοι στην αίτηση συμμετοχής με σειρά προτεραιότητας. Ένα τμήμα θα συγκροτείται ανάλογα με το πλήθος των αιτήσεων που παρουσιάζει ενδιαφέρον για το εκάστοτε αντικείμενο κατάρτισης, ενώ σε συνεννόηση και με τους ωφελούμενους θα λαμβάνονται υπόψη και στοιχεία όπως η απόσταση του ωφελούμενου από τον τόπο υλοποίησης, η διαθεσιμότητά του, καθώς και ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων στα προς υλοποίηση τμήματα. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση που η μειοψηφία των ωφελούμενων σε κάποια από τις περιφερειακές ενότητες ενδιαφέρεται για αντικείμενα (κατά προτεραιότητα όπως έχουν δηλωθεί), που δεν δύναται η υλοποίησή τους λόγω μη επαρκούς αριθμού ωφελούμενων για συγκρότηση τμήματος, θα ενημερωθούν για το ή τα αντικείμενα κατάρτισης που θα γίνουν και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και το επιθυμούν θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτά. Η διαδικασία συγκρότησης των τμημάτων γίνεται από το επιμελητήριο Κυκλάδων.

 

 

Διαδικασία Υποβολής Αντιρρήσεων

 

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως του προσωρινού πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά περιφερειακή ενότητα. Οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως στο Επιμελητήριο και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από το επιμελητήριο με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Η Επιτροπή χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει πρώτον το εμπρόθεσμο και εν συνεχεία το βάσιμο των αντιρρήσεων, και εκδίδει απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα τις αντιρρήσεις. Η Επιτροπή χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του. Η Επιτροπή χειρισμού Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την άσκησή τους, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.

 

Κριτήρια Επιλογής – Σύστημα Μοριοδότησης

 

Η διαμόρφωση του πίνακα των αποτελεσμάτων (τόσο του προσωρινού όσο και του οριστικού) με τους επιτυχόντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες, θα προκύψει βάσει της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής και της μοριοδότησης που περιγράφεται παρακάτω. Η χρήση του συγκεκριμένου συστήματος μοριοδότησης διασφαλίζει την ταχύτητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό για την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί στους στόχους της προτεινόμενης πράξης. Με βάση αυτό το σύστημα θα επιδιωχθεί να διαπιστωθεί η πληρότητα των βασικών κριτηρίων (on/ off) επιλογής, καθώς και η κάλυψη των υπόλοιπων κριτηρίων επιλογής όπως αυτά έχουν τεθεί και σε ποιο βαθμό καλύπτονται.

Το σύστημα μοριοδότησης που έχει σχεδιαστεί και διαμορφωθεί θα περιλαμβάνει τη συμπλήρωση υποχρεωτικά ως προς όλα της τα πεδία, την ηλεκτρονική αίτηση και η αποδοχή των όρων που αναγράφονται σε αυτή για προσκόμιση των δικαιολογητικών (η λίστα των οποίων αναγράφεται) όταν ζητηθούν, καθώς και ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που συμπληρώνει ο υποψήφιος είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης). Τα επιμέρους στοιχεία της αίτησης συμμετοχής διασφαλίζουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την πρώτη κατανομή των υποψηφίων ανά περιφερειακή ενότητα.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

 • Προσωπικά Στοιχεία, από τα οποία διαφαίνονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψήφιου, δημογραφικά στοιχεία του όπως το φύλο, η ηλικία, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι ειδικά στη διεύθυνση του υποψήφιου ζητείται η συμπλήρωση μέχρι και σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, ώστε να είναι εύκολη η πρώτη ταξινόμηση των αιτήσεων.
 • Η συμπλήρωση των στοιχείων που αφορούν στο εκπαιδευτικό επίπεδο των υποψηφίων ώστε να διαπιστωθεί αν εντάσσεται στην ομάδα στόχου. Το στοιχείο αυτό αποτελεί κριτήριο on/off.
 • Επιπλέον, κατά την συμπλήρωση της αίτησης του υποψηφίου θα συμπληρώνονται στοιχεία που αφορούν την ανεργία (για τον υπολογισμό του διαστήματος ανεργίας). Το στοιχείο αυτό αποτελεί κριτήριο on/off.

 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής- Κριτήρια Αποκλεισμού (on / off)

 

Ως κριτήρια αποκλεισμού περιγράφονται τα κριτήρια που ο υποψήφιος ωφελούμενος πρέπει να πληροί και να είναι σε θέση να αποδείξει από τα δικαιολογητικά που ζητούνται, την πληρότητά τους.

Συγκεκριμένα, για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης θα πρέπει να:

 1. Είναι άνεργος/η με ενεργό δελτίο ανεργίας, ανεξαρτήτως αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή όχι.
 2. Είναι απόφοιτος/η Δημοτικού (για τους απόφοιτους έως το 1980) και Απόφοιτος/η Γυμνασίου (Ν. 309/1976 , Π.Δ. 739/1980)
 3. Να μην διαθέτει τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 4. Είναι από 29 έως 64 ετών κατά την εναρκτήρια ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την έναρξη του προγράμματος την οποία θα αποδείξουν με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ. Ως έναρξη του προγράμματος θεωρείται η 1η συνεδρία συμβουλευτικής.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Περιφερειακή Ενότητα.

 

Κριτήρια Μοριοδότησης

 

Στους επόμενους δύο πίνακες παρατίθενται, η καταγραφή των κριτηρίων επιλογής που βαθμολογούνται βάσει των στοιχείων που έχει δηλώσει ο υποψήφιος στην αίτησή του αρχικά, καθώς και η βαθμολογία που λαμβάνει κάθε κριτήριο. Αναλυτικότερα τα κριτήρια επιλογής θα αφορούν το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, το συνολικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας, το εκπαιδευτικό επίπεδο καθώς και την ηλικία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η ανάλυση και ο τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Συντελεστής βαρύτητας ανά κριτήριο
Κ1: Ατομικό ή Οικογενειακό Εισόδημα 15%
Κ2: Συνολικό Διάστημα Συνεχόμενης Ανεργίας 45%
Κ3: Εκπαιδευτικά Προσόντα 35%
Κ4: Ηλικία Υποψηφίου 5%

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1  

Συνολικό  δηλωθέν εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
(φορολ. Έτος  2019) (Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)*

 

*Τα μόρια αυτού του κριτηρίου υπολογίζονται με 2 δεκαδικά ψηφία

 

Αφορά το συνολικό δηλωθέν εισόδημα φορολογικού έτους 2019 όπως αυτό αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)

Ατομικό 0 – 3.500,00 ευρώ

ή

Οικογενειακό 0 – 7.000,00 ευρώ

20
Ατομικό 3.501,00 – 5.000,00 ευρώ

ή

Οικογενειακό 7.001,00 – 10.000,00 ευρώ

16
Ατομικό 5.001,00 – 8.000,00 ευρώ

ή

Οικογενειακό 10.001,00 – 16.000,00 ευρώ

12
Ατομικό 8.001,00 – 12.000,00 ευρώ

ή

Οικογενειακό 16.001,00 – 26.000,00 ευρώ

8
Ατομικό από 12.001,00 ευρώ και άνω

ή

Οικογενειακό από 26.001,00 ευρώ και άνω

0
2 Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

(Μέγιστος Βαθμός: 40 μόρια)

 

Σημ. Για την μοριοδότηση της ανεργίας θα υπολογισθεί ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Μήνες Ανεργίας Πλήρεις Μήνες Ανεργίας Χ 2 Μόρια

(έως 40)

3 Εκπαιδευτικά Προσόντα
(Μέγιστος Βαθμός: 30 μόρια)
Απόφοιτος Γυμνασίου ή Δημοτικού σχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980 30
Απόφοιτος Λυκείου 20
Απόφοιτος ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ 10
4 Ηλικία υποψηφίου

(Μέγιστος Βαθμός: 10 μόρια)

 

Μέχρι 40 ετών 8
Από 41 και άνω 10
Συνολική Βαθμολογία (Κριτήριο Επιλογής 1) * 15% + (Κριτήριο Επιλογής 2) *45% +

(Κριτήριο Επιλογής 3) *35% + (Κριτήριο Επιλογής 4) *5%

 

Η μέγιστη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 32 μόρια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, θα ληφθεί υπόψη η προτεραιότητα στον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Κάθε άνεργος εφόσον επιλεγεί βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται ακολούθως, εγγράφεται στο Μητρώο Ωφελουμένων.

Το Μητρώο Ωφελουμένων τηρείται από το Επιμελητήριο. Σε αυτό καταγράφονται όλοι οι αιτούντες του προγράμματος, μετά την αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεών τους, με την ένδειξη “επιτυχών/ούσα” ή “άκυρος/η”. Άκυρη θεωρείται μια υποψηφιότητα εφόσον δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης ή όταν οι αιτούντες δεν προσκομίσουν εγκαίρως τα ζητούμενα από την πρόσκληση δικαιολογητικά. Οι δυνητικοί δικαιούχοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη μοριοδότηση τους ανά περιφερειακή ενότητα.

Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Προκειμένου να ελέγχουν την πορεία της αίτησής τους, στους δυνητικά ωφελούμενους δίνεται πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα στοιχεία του Μητρώου που τους αφορούν, με τη χρήση του μοναδικού αριθμού ΚΑΥΑΣ.

Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων πραγματοποιείται ως εξής:

Ι. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά.

Η αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://cycladescc.nsoft.gr/form/. Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλει την αίτηση του από 26/03/2021 έως 31/03/2021 και ώρα 23:59:59.

ΙΙ. Oι επιτυχόντες, οι οποίοι θα ενημερωθούν από τα αρμόδια στελέχη της ομάδας έργου, θα πρέπει να υποβάλουν στο Επιμελητήριο (Απόλλωνος και Λαδοπούλου, Τ.Κ. 841 00, Ερμούπολη, Σύρος) φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτησή τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους. Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί σε διάστημα 7 ημερών από την επόμενη ημέρα λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων και θα πρέπει να έχει κατατεθεί στο επιμελητήριο Κυκλάδων μέχρι και τις 07/04/2021 και ώρα 16:00.

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 07/04/2021), όπως και η μη εμπρόθεσμη παραλαβή των δικαιολογητικών καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

ΙΙΙ. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, αριθμημένα με την παρακάτω σειρά, είναι:

 1. H Αίτηση Συμμετοχής (εκτυπωμένη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα)
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 3. Αντίγραφο του Απολυτήριου Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ.
 4. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2019. Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζουν Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο Οικογενειακό Εκκαθαριστικό ως προστατευόμενα μέλη, ενώ συμπληρώνουν στην αίτησή τους το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας τους για το φορολογικό έτος 2019. Επισημαίνεται ότι αιτούντες που δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν ήταν προστατευόμενα μέλη το 2019 θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υποχρεούταν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2019.
 5. Αντίγραφο του εν ισχύ Δελτίου Ανεργίας ή εκτύπωση από το σύστημα https://eservices.oaed.gr, το οποίο δήλωσε ο/η ενδιαφερόμενος/η στην ηλεκτρονική αίτηση (από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεχόμενης ανεργίας που δήλωσε ο/η ενδιαφερόμενος/η στην ηλεκτρονική αίτηση).
 6. Αντίγραφο βεβαίωσης χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) από τον ΟΑΕΔ η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (μετά από την 31/03/2021)
 7. Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (δηλαδή έως 31/03/2021). Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της

ΠΡΟΣΟΧΗ: η ημερομηνία διεξαγωγής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης και όχι η ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένης παρέμβασης, ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

 1. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο Επιμελητήριο)
 2. ότι δεν είναι Μαθητές, Σπουδαστές ή Φοιτητές
 3. ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 4. Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 η οποία θα απευθύνεται στο επιμελητήριο και στην οποία θα δηλώνεται: «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής»

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αριθμημένα (1-9) με βάση την προαναφερόμενη σειρά.

 

Ο φάκελος με τα ως άνω δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ή θα αποστέλλεται ταχυδρομικά (ως ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στο Επιμελητήριο  Κυκλάδων (Απόλλωνος & Λαδοπούλου, Τ.Κ. 841 00 Ερμούπολη, Σύρος, υπόψη Γραμματείας) με την ένδειξη:

 

Δικαιολογητικά για την Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029866»

Ονοματεπώνυμο

 

Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ): …………………

Περιφερειακή Ενότητα Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση):………………..

 

 

Share this post