Αναλυτικά Προγράμματος

Σκοπός και περιεχόμενο του Προγράμματος

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων και  η ΕΤΑΠ Κυκλάδων υλοποιούν το έργο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ 5029866, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο.

Το έργο απευθύνεται σε 80 συνολικά ωφελούμενους, άνδρες και γυναίκες, ανέργους 29-64 ετών, με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα, από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων.

Σκοπός του έργου είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες που θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους στην απασχόληση. Το έργο περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους ενέργειες:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (πέντε ατομικές συνεδρίες), με κύριους στόχους τη διερεύνηση των αναγκών των ωφελούμενων και την ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης τους.
 • Κατάρτιση για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, βασικών δεξιοτήτων και άλλων ειδικών δεξιοτήτων σε τομείς που συνδέονται με το ατομικό σχέδιο δράσης και αντικείμενα της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης για τη Περιφέρεια του Ν. Αιγαίου.
 • Πρακτική Άσκηση των ωφελούμενων. Η ΕΤΑΠ Κυκλάδων θα δημιουργήσει Μητρώο Επιχειρήσεων που θα προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης στις οποίες θα υλοποιείται η πρακτική άσκηση.
 • Πιστοποίηση προσόντων, που θα γίνει από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Η διάρκεια της κατάρτισης για κάθε τμήμα είναι 490 ώρες (150 ώρες θεωρίας και 340 ώρες πρακτικής) για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα:

 • Σερβιτόρος
 • Πωλητής Λιανικής
 • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
 • Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου
 • Υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών σε επιχειρήσεις εστίασης
 • Στέλεχος Ζαχαροπλαστικής & Αρτοποιίας – Ζαχαροπλάστης Αρτοποιός
 • Κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στην Αγροδιατροφή
 • Υπάλληλος Υποδοχής – Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου

και 520 ώρες (150 ώρες θεωρίας και 370 ώρες πρακτικής) για το εκπαιδευτικό αντικείμενο:

 • Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι/ες θα συμμετέχουν σε εξετάσεις Πιστοποίησης, που θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή /και διεθνώς,  και είναι διαπιστευμένοι, από Εθνικούς ή Διεθνείς φορείς, να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες του Προγράμματος Κατάρτισης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Δικαίωμα συμμετοχής και διαδικασία υποβολής αίτησης

Κάθε ενδιαφερόμενος/η που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις μπορεί να υποβάλλει αίτηση για την ένταξή του/της στο Πρόγραμμα:

 1. Να είναι άνεργος με ενεργό δελτίο ανεργίας, ανεξαρτήτως αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή όχι.
 2. Να είναι απόφοιτος Δημοτικού Γυμνασίου (για τους απόφοιτους έως το 1980), Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ.
 3. Να μην διαθέτει τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 4. Να είναι από 29 έως 64 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την έναρξη του προγράμματος την οποία θα αποδείξουν με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ. Ως έναρξη του προγράμματος θεωρείται η 1η συνεδρία συμβουλευτικής.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: [θα συμπληρωθεί το URL της φόρμας υποβολής αίτησης]

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει μέσω ανοικτής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, με on/off κριτήρια: την ιδιότητα του ανέργου, εγγεγραμμένου στα Μητρώα του ΟΑΕΔ με ενεργό δελτίο και το επίπεδο εκπαίδευσης, και μοριοδοτούμενα κριτήρια: το ατομικό / οικογενειακό εισόδημα, το συνολικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας, τα εκπαιδευτικά προσόντα και την ηλικία του υποψηφίου.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Περιφερειακή Ενότητα. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Περιφερειακής Ενότητας.

Εκπαιδευτικά επιδόματα

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί στους/στις ωφελούμενους/ες για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (6,45%) και λοιπών κρατήσεων. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα πρακτικής άσκησης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων ευρώ  (4,00 €), ανά ώρα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (6,45%) και λοιπών κρατήσεων.

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τις συνεδρίες Συμβουλευτικής, τη Θεωρητική Κατάρτιση, την Πρακτική Άσκηση, και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης. Σημειώνεται ότι απουσίες έως του ποσοστού 10 % των ωρών κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής), θα επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.

footer