Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης σε ωφελούμενους της Πράξης: «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029866

 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029866 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σκοπός του έργου είναι 80 ωφελούμενοι, άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, άνδρες – γυναίκες, ηλικίας 29-64 ετών, απόφοιτοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων, να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα και κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης για την Περιφέρεια του Ν. Αιγαίου.

 

Περιεχόμενο Προγράμματος

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (πέντε ατομικές συνεδρίες), με κύριους στόχους τη διερεύνηση των αναγκών των ωφελούμενων και την ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης τους.
 • Κατάρτιση για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, βασικών δεξιοτήτων και άλλων ειδικών δεξιοτήτων σε τομείς που συνδέονται με το ατομικό σχέδιο δράσης και αντικείμενα της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης για τη Περιφέρεια του Ν. Αιγαίου. Η θεωρητική κατάρτιση θα έχει μέση διάρκεια 150 ώρες και θα επιδοτείται με 5,00 € (μικτά) ανά ώρα.
 • Πρακτική Άσκηση των ωφελούμενων, διάρκειας 340 ωρών κατά μέσο όρο που θα επιδοτείται με 4,00 € (μικτά) ανά ώρα. Ο φορέας υλοποίησης θα δημιουργήσει Μητρώο Επιχειρήσεων που θα προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης στις οποίες θα υλοποιείται η πρακτική άσκηση.
 • Πιστοποίηση προσόντων, που θα γίνει από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

 

Διάρκεια Θεωρητικής Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης

Η διάρκεια της κατάρτισης για κάθε τμήμα είναι 490 ώρες (150 ώρες θεωρίας και 340 ώρες πρακτικής) για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα:

 • Σερβιτόρος
 • Πωλητής Λιανικής
 • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
 • Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου
 • Υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών σε επιχειρήσεις εστίασης
 • Στέλεχος Ζαχαροπλαστικής & Αρτοποιίας – Ζαχαροπλάστης Αρτοποιός
 • Κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής στην Αγροδιατροφή
 • Υπάλληλος Υποδοχής – Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου

και 520 ώρες (150 ώρες θεωρίας και 370 ώρες πρακτικής) για το εκπαιδευτικό αντικείμενο:

 • Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να γνωρίσουν ουσιαστικά την πρακτική πλευρά του επαγγελματικού αντικειμένου στο οποίο καταρτίζονται.

 

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Με την παρούσα καλούνται όλες οι επιχειρήσεις όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων των Κυκλάδων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για παροχή θέσεων πρακτικής άσκησης στους ωφελούμενους του έργου.

Για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ορίζεται από την Επιχείρηση ένας Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης ανά Επιχείρηση / Φορέα, ο οποίος, σε συνεργασία με τον Επόπτη ‐ Εκπαιδευτή Πρακτικής Άσκησης (ο οποίος ορίζεται από τον Ανάδοχο), έχει την ευθύνη ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να γνωρίσουν ουσιαστικά την πρακτική πλευρά του επαγγελματικού αντικειμένου, στο οποίο καταρτίζονται.

Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οχτώ (8) ώρες.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα (https://cycladescc.nsoft.gr/) και θα εντάσσονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων, αφού πρώτα δηλώσουν ηλεκτρονικά τις εξής πληροφορίες:

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας τους
 • Τον αριθμό των ατόμων ανά ειδικότητα που κάθε επιχείρηση προτίθεται να απασχολήσει για πρακτική άσκηση.
 • Τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της επιχείρησης
 • Την Περιφερειακή ενότητα Δραστηριοποίησης.
 • Ο αριθμός των ωφελουμένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την Πρακτική Άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης (αθροιστικά μητρικής εταιρείας και τυχόν υποκαταστημάτων της) και κατ’ ανώτατο όριο ως εξής:
  • 1 – 5 απασχολούμενοι: αριθμός καταρτιζομένων ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων
  • 6 – 10 απασχολούμενοι: αριθμός καταρτιζομένων ίσος με το 80% του Αριθμού των Απασχολουμένων
  • 11 – 50 απασχολούμενοι: αριθμός καταρτιζομένων ίσος με το 70% του Αριθμού των Απασχολουμένων
  • 51 – 70 απασχολούμενοι: αριθμός καταρτιζομένων έως 35 Άτομα
  • 71 – 250 απασχολούμενοι: αριθμός καταρτιζομένων ίσος με το 50% του Αριθμού των Απασχολουμένων
  • 251 – 418 απασχολούμενοι: αριθμός καταρτιζομένων έως 125 Άτομα
  • > 418 απασχολούμενοι: αριθμός καταρτιζομένων ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων

Σε περίπτωση που ο παραπάνω αριθμητικός υπολογισμός οδηγεί σε δεκαδικό αριθμό, ο μέγιστος αριθμός των καταρτιζομένων ισούται με τον επόμενο μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό. Σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις δεν απασχολούν κανένα άτομο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (αυτοαπασχολούμενοι), είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση ενός (1) καταρτιζόμενου/ ωφελουμένου.

 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://cycladescc.nsoft.gr/.

Η φόρμα της αίτησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://cycladescc.nsoft.gr/%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83/ .

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να υποβάλει την αίτησή της από τις 01/02/2020 και έως την ολοκλήρωση του έργου.

Share this post