Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Β’ Κύκλου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη: «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης»

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Β’ Κύκλου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη: «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης»

Η Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου (ΕΤ.Α.Π.) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων ανακοινώνει τον πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Β’ Κύκλος) για συμμετοχή στην Πράξη: «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» (Κωδικός ΟΠΣ 5029866).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση, καλούνται οι επιτυχόντες/ουσες (όπως αναφέρονται στον πίνακα των αποτελεσμάτων με βάση τον κωδικό ΚΑΥΑΣ) για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών βάσει της αίτησης, εντός επτά (7) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, αριθμημένα με την παρακάτω σειρά, είναι:

 1. H Αίτηση Συμμετοχής (εκτυπωμένη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα)
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 3. Αντίγραφο του Απολυτήριου Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ.
 4. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2019. Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζουν Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο Οικογενειακό Εκκαθαριστικό ως προστατευόμενα μέλη, ενώ συμπληρώνουν στην αίτησή τους το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας τους για το φορολογικό έτος 2019. Επισημαίνεται ότι αιτούντες που δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν ήταν προστατευόμενα μέλη το 2019 θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υποχρεούταν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2019.
 5. Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας ή εκτύπωση από το σύστημα https://eservices.oaed.gr, την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση (από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεχόμενης ανεργίας που δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση).
 6. Αντίγραφο βεβαίωσης χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) από τον ΟΑΕΔ η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (μετά από την 06/11/2020)
 7. Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (δηλαδή έως 06/11/2020). Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της

ΠΡΟΣΟΧΗ: η ημερομηνία διεξαγωγής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης και όχι η ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένης παρέμβασης, ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

 1. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΤΑΠ )
  1. ότι δεν είναι Μαθητές, Σπουδαστές ή Φοιτητές
  2. ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 2. Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 η οποία θα απευθύνεται στην ΕΤΑΠ και στην οποία θα δηλώνεται: «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής»

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αριθμημένα (1-9) με βάση την προαναφερόμενη σειρά.

 

Ο φάκελος με τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί ή να αποσταλεί ταχυδρομικά (ως ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στην ΕΤ.Α.Π. Κυκλάδων (Απόλλωνος & Λαδοπούλου, Τ.Κ. 841 00 Ερμούπολη, Σύρος, υπόψη Γραμματείας) με την ένδειξη:

Δικαιολογητικά για την Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029866» – Β’ Κύκλος Πρόσκλησης Ωφελουμένων

Ονοματεπώνυμο

 

Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ): …………………

Περιφερειακή Ενότητα Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση):………………..

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β’ ΚΥΚΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ:  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΑΥΑΣ: ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5f87d6e9c0075 1 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 40 20 8 27,80
5f8808f2e2736 2 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 40 20 10 27,30
5f912ae9679a3 3 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 40 20 10 27,30
5f85588b91971 4 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 40 20 10 26,70
5f86c1885ba07 5 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 0 40 10 10 22,00
5fa05c0ac72e5 6 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 24 20 8 21,20
5f8547522c601 7 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 24 20 10 20,10
5fa3d70197be4 8 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 22 20 10 19,80
5f927bab3b479 9 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 20 20 10 18,30
5f8818dcc4853 10 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 16 20 10 17,10
5f8697272d1ee 11 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 10 20 10 15,00
5f984e33d253b 12 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 14 20 8 14,90
5f9fe6586ada7 13 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 2 30 10 14,90
5f914fc47f139 14 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 2 30 8 14,80
5f96a63476e5c 15 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 2 30 10 14,30
5fa5389201ee3 16 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 4 20 10 12,30
5f854a0a30d8d 17 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 12 10 8 11,70
5f8401fd0b039 18 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 6 20 10 11,40
5f9687c666352 19 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 2 20 10 11,40
5f96ad757cd9b 20 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 2 20 10 11,40
5fa3a92e4fdc8 22 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 0 20 8 10,40
5fa59583460ff 23 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 0 20 8 10,40
5fa3aa381e7d2 24 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 2 20 10 10,20
5f841aa0027fa 25 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 2 20 8 10,10
5f8957fb6cb1d 26 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 0 20 10 9,90
5f912f28d032f 27 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 2 20 10 9,60
5f9fb6c5b0691 29 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 2 20 8 9,50
5f968a8593673 30 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 0 20 8 9,20
5f8dae91580d8 31 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 4 10 8 7,50
5f96a3f2f061d 32 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 2 10 10 6,70

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΑΥΑΣ: ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5f84524bdfdd9 28 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 2 20 8 9,50

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ:  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΑΥΑΣ: ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5f9fdf7fccd3b 21 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 0 20 8 10,40

 

Share this post