Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη: «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης»

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη: «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης»

Η Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου (ΕΤ.Α.Π.) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων ανακοινώνει τον πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη: «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» (Κωδικός ΟΠΣ 5029866).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση, καλούνται οι επιτυχόντες/ουσες (όπως αναφέρονται στον συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση πίνακα των αποτελεσμάτων με βάση τον κωδικό ΚΑΥΑΣ) για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών βάσει της αίτησης, εντός επτά (7) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, αριθμημένα με την παρακάτω σειρά, είναι:

 1. H Αίτηση Συμμετοχής (εκτυπωμένη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα)
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 3. Αντίγραφο του Απολυτήριου Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ.
 4. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2018. Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζουν Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο Οικογενειακό Εκκαθαριστικό ως προστατευόμενα μέλη, ενώ συμπληρώνουν στην αίτησή τους το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας τους για το φορολογικό έτος 2018. Επισημαίνεται ότι αιτούντες που δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν ήταν προστατευόμενα μέλη το 2018 θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υποχρεούταν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2018.
 5. Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας ή εκτύπωση από το σύστημα https://eservices.oaed.gr, την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση (από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεχόμενης ανεργίας που δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση).
 6. Αντίγραφο βεβαίωσης χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) από τον ΟΑΕΔ η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων (μετά από την 07/01/2020)
 7. Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (δηλαδή έως 07/01/2020). Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της

ΠΡΟΣΟΧΗ: η ημερομηνία διεξαγωγής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης και όχι η ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένης παρέμβασης, ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

 1. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΤΑΠ )
  1. ότι δεν είναι Μαθητές, Σπουδαστές ή Φοιτητές
  2. ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 2. Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 η οποία θα απευθύνεται στην ΕΤΑΠ και στην οποία θα δηλώνεται: «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής»

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αριθμημένα (1-9) με βάση την προαναφερόμενη σειρά.

 

Ο φάκελος με τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί ή να αποσταλεί ταχυδρομικά (ως ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στην ΕΤ.Α.Π. Κυκλάδων (Απόλλωνος & Λαδοπούλου, Τ.Κ. 841 00 Ερμούπολη, Σύρος, υπόψη Γραμματείας) με την ένδειξη:

Δικαιολογητικά για την Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029866»

Ονοματεπώνυμο

 

Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ): …………………

Περιφερειακή Ενότητα Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση):………………..

 

Συνημμένα αρχεία: Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων:

5029866 Επιμελητήριο Κυκλάδων – Πρόγραμμα Κατάρτισης – Προσωρινά αποτελέσματα

Share this post